آیین نامه ستاد دیه

اساسنامه ستاد ديه
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند
اساسنامه
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند
فصل اول – كليات و اهداف
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند بمنظور كمك به زندانيان نيازمند دربند و خانواده هاي آنان در جهت پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم ، در سال ۱۳۶۹ پايه ريزي شد و در سال ۱۳۷۸ بطور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود .
ماده ۱ : نام : ستادمردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در اين اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد » ناميده ميشود.
ماده ۲ : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :
جذب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نهادها و ارگانهاي داخلي و خارجي ؛ بمنظور كمك به زندانيان نيازمندي كه بواسطه عدم كفايت دارائي ، قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين يا مثل يا قيمت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد .
ماده ۳ : مدت : مدت فعاليت ستاد نامحدود و تابعيت آن ايراني است .
ماده ۴ : محل : مركز اصلي ستاد در تهران به نشاني :
خيابان شريعتي ـ بعد از دوراهي قلهك ـ روبروي ايستگاه يخچال ـ كوچه شريف ـ شماره ۸۱۱ ميباشد كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آن را تغيير دهد .
تبصره : تأسيس شعب در استانها با تصويب هيءت امناء خواهد بود.
ماده ۵ : سرمايه : دارائي اوليه ستاد مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۴۰ ريال ميباشدكه كليه مبلغ آن توسط افراد خير ونيكوكار تأمين گرديده است .
تبصره : ستاد ميتواند ازمحل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيفزايد.
ماده ۶ : درآمدها و هزينه هاي ستاد بايد طبق اصول حسابداري دقيقاً در دفاتر قانوني ئارد و طبق اصول كلي حسابداري و مقرّرات اساسنامه هزينه شود .
ماده ۷ : سال مالي از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم ميشود ، مگر در سال اول تأسيس كه ابتداي سالمالي تاريخ تأسيس است .
تبصره : ترازنامه هر سال مالي بايد تا آخر خرداد ماه تهيه و به هيئت امناء ستاد ارسال شود .
فصل دوم : اركان
ماده ۸ : اركان ستاد عبارتند از :
الف ـ هيأت مؤسس .
ب ـ هيأت امناء .
ج ـ هيأت مديره .
د ـ بازرسان .
ماده ۹ : هيأت مؤسس متشكلند از :
آقايان : حاج مرتضي بختياري ، مرحوم حاج سعيد اماني ، حاج حبيب اله شفيق ، حاج محمدرضا اعتماديان ، حاج سد علاءالدين ميرمحمد صادقي ، حاج اكبر بادام برجاه و حاج سيد اسداله جولائي .
ماده ۱۰ : اختيارات و مسئوليتهاي هيأت موسس .
الف ـ تصويب اساسنامه ستاد .
ب ـ انتخاب اولين هيأت امناء .
تبصره : هيأت مؤسس بعد از تصويب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولين هيأت امناء مسئوليت و اختياري در ستاد نخواهد داشت .
ماده ۱۱ : هيأت امناء : هيأت امناء ستاد مركب از هفت نفر بوده كه توسط هيأت مؤسس انتخاب ميشوند و عاليترين مرجع تصميم گيري در ستاد ميباشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل جلسه ميدهند .
تبصره : فعاليت هيأت امناء افتخاري ميباشد .
ماده ۱۲ : هر يك از اعضاء هيئت امناء بايد در هنگام حيات خود يكنفر را كه داراي صلاحيت ميباشد ؛ براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از فوت يا استعفاي وي بعنوان عضو هيئت امناء انجام وظيفه نمايد . عضو مذكور بايد مورد تأييد حداقل دو سوم اعضاء هيئت امناء قرار گيرد و به همين ترتيب هركس كه بعداً به عضويت هيئت امناء برگزيده ميشود ؛ بايد جانشين خود را معرفي نمايد . بطوريكه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد .
ماده ۱۳ : چنانچه هريك از اعضاء هيئت امناء در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هرصورت خودداري نمايد ؛ هيئت امناء شخص واجد شرايط و با صلاحيت را از ميان داوطلبان و با رأي موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هيئت امناء به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .
ماده ۱۴ : هيئت امناء از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نائب رئيس انتخاب خواهد كرد.
ماده ۱۵ : مجمع عمومي عادي ، سالي يكبار با دعوت از سوي رئيس يا نائب رئيس هيئت امناء تشكيل ميشود . براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر ضرورت دارد .
در صورتيكه در دعوت نخستين اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت . مجمع عمومي عادي ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يك سوم اعضاء هيئت امناء تشكيل گردد .
ماده ۱۶ : وظايف مجمع عمومي عادي :
۱- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل .
۲- تعيين خط مشي و سياستهاي كلي ستاد و اتخاذ تصميم در راستاي اهداف آن و ابلاغ به هيئت مديره .
۳- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره ، بازرس يا بازرسان .
۴- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره اعم از آئين نامه اجرائي و يا ساير موارد .
۵- تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳ .
۶- تصويب ترازنامه و بودجه .
۷- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي ستاد .
ماده ۱۷ : مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
۱- بادرخواست هيئت مديره يا بازرس .
۲- با درخواست يك سوم از اعضاي هيئت امناء .
تبصره ۱ : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا يك هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .
تبصره ۲ : شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان شرايط مجمع عمومي عادي است .
تبصره ۳ : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده ۱۸ : وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
۱- اصلاح اساسنامه و تغييرات بعدي آن .
۲- بررسي و تصويب انحلال ستاد .
۳- عزل هيئت مديره .
۴- عزل بازرسان .
ماده ۱۹ : هيئت مديره : ستاد داراي هيئت مديره اي مركب از ۵ تا ۷ نفر عضو اصلي ، ۲ نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين هيئت امناء و يا خارج از آن توسط هيئت امناء انتخاب مي شوند .
تبصره ۱ : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره ۲ : شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب خواهد بود .
ماده ۲۰ : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط هريك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
ماده ۲۱ : هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت يا دعوت كتبي يا تلفني رئيس ، نائب رئيس و يا مديرعامل ، تشكيل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده ۲۲ : اعضاء هيئت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يكنفر رئيس و يكنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود كه حدود اختيارات آنها را آئيننامه مشخص مي نمايد .
ماده ۲۳ : هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء براي دوره هاي بعدي بلامانع ميباشد . هيئت مديره موظف است : حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي بمنظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت نمايد .
ماده ۲۴ : وظايف و اختيارات هيئت مديره :
هيئت مديره نماينده قانوني ستاد بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح زير ميب اشد :
۱- تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره از بين اعضاء هيئت مديره .
۲- تعيين مديرعامل از ميان اعضاء هيئت مديره و يا خارج از آن و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت و وظايف او .
۳- هيئت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .
۴- استخدام ، عزل ، نصب و اخراج كاركنان .
۵- اجراي تصميمات مجمع عمومي هيئت امناء .
۶- حفظ اموال و تنظيم فهرست دارائي .
۷- اقامه دعاوي مدني ، جزائي و جوابگويي به دعاوي مدني و جزائي اعم از اينكه ستاد مدعي باشد يا مدعي عليه در تمام مراحل با اختيارات اصالتاً و وكالتاً .
۸- تعيين وكيل و عزل آن .
۹- قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و درصورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي با حق توكيل .
۱۰- اهداء و قبول كليه هدايا و كمكهاي مادي و غيرمادي .
۱۱- تنظيم آئين نامه هاي لازم درخصوص امور اداري ، مالي ، استخدامي و نيز نحوه استفاده از درآمدهاي ستاد و اختصاص بودجه به هريك از هدفهاي آن و ارائه به هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .
۱۲- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارشات ساليانه هيئت مديره و هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .
۱۳- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره ؛ موظف است كه مجمع عمومي هيئت امناء را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوي آنها مي باشد دعوت نمايد .
ماده ۲۵ : بجز مواردي كه هيئت امناء استثنا كرده باشد ، هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال يغرمنقور كه مستلزم تصويب مجمع عمومي ميباشد بنام ستاد انجام دهد .
ماده ۲۶ : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئيس هيئت مديره ، نائب رئيس ، مديرعامل يا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر ميباشد .
تبصره : اوراق و مكاتبات عادي با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره معتبر خواهد بود .
ماده ۲۷ : مصوبات و صورتجلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدي .
ماده ۲۸ : ستاد داراي مهر و علامت (آرم ) مخصوصي خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت امناء تهيه خواهد شد .
ماده ۲۹ : مديرعامل : مديرعامل براي مدت ۲ سال از ميان هيئت مديره و يا خارج از آن با تأييد هيئت امناء انتخاب ميگردد .
تبصره : حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره تعيين ميشود .
ماده ۳۰ : مديرعامل در طول مدت مسئوليت از طرف اكثريت هيئت مديره با نصف بعلاوه يك آراء و با تأييد هيئت امناء قابل عزل و تغيير بوده و انتخاب مجدد وي در پايان مدت بلامانع است .
ماده ۳۱ : مديرعامل داراي وظايف و اختيارات ذيل است :
۱- اجراي تصميمات هيئت مديره در انجام امور ستاد .
۲- انجام امور اداري ، اجرائي و مالي ستاد .
۳- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ستاد از طريق واحدهاي اجرائي آن .
۴- تنظيم بيلان عملكرد و گزارش ساليانه جهت ارائه به هيئت مديره .
۵- تنظيم بودجه ستاد جهت ارائه به هيئت مديره .
۶- تهيه گزارش ماهانه و ارائه به هيئت مديره .
فصل سوم : بازرسان
ماده ۳۲ : هيئت امناء ستاد در هر سال يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به مدت يكسال انتخاب ميكند .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .
ماده ۳۳ : وظايف بازرسان بشرح زير است :
۱- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
۲- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي .
۳- گزارش هرگونه تحلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
ماده ۳۴ : كليه اسناد و مدارك ستاد اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره و يا مديرعامل ستاد بايد جهت بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
فصل چهارم : انحلال :
ماده ۳۵ : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومي فوق العاده ، هيئت تصفيه اي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالفات باقيمانده ، كليه دارائيها اعم از منقول و غيرمنقول را طبق نظر رياست محترم قوه قضائيه به محل خيريه مشابه ديگر كه صلاح بدانند انتقال دهند .
ماده ۳۶ : اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، ۳۶ ماده و ۱۳ تبصره در نشست مورخ ۲۷/۷/۷۸ هيئت مؤسس به تصويب رسيد .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*