سوالات متداول

آیین نامه سازمان زندان ها

آيين نامه اجرايي سازان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤

فصل نخست- ملاقات

 • ماده ١٨٠: كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‌باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‌ها انجام مي‌پذيرد.
  o تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي‌بايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت‌دار مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‌توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.
  • ماده ١٨١: محل ملاقات عمومي محكومان دست‌كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‌اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‌ها به سهولت انجام پذيرد.
  o تبصره ـ مسئولان موسسه‌ها و زندانها مي‌توانند براي بناي چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‌گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
  • ماده ١٨٢: زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‌توانند ملاقات كنند.
  • ماده ١٨٣: محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
  • ماده ١٨٤: محكومان كارگاه‌هاي حرفه‌آموزي خارج از زندان نيز مي‌توانند دست‌كم هفته‌اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده ۱۸۲ ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‌شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
  • ماده ١٨٥: محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‌توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
  • ماده ١٨٦: اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‌تواند در هر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‌اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‌ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‌آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‌ها همكاري لازم بعمل آورند.
  • ماده ١٨٧: وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي‌توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‌هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‌هاي قضايي مربوط انجام مي‌گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.
  o تبصره۱ـ كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان موكلان آنها اختصاص داده شود.
  o تبصره۲ـ مفاد اين ماده نسبه به وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه نيز قابل تسري است.
  • ماده ١٨٨: برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌شود.
  o تبصره۱ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
  o تبصره۲ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه هر محكوم دست‌كم هفته‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از ۲۰دقيقه نباشد.
  • ماده ١٨٩: افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس موسسه يا زندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند.
  o تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.
  • ماده ١٩٠: رييس زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
  • ماده ١٩١: رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.
  o تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود
  • ماده ١٩٢: ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
  • ماده ١٩٣: ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان ريدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد.
  o تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.
  • ماده ١٩٤: در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست‌كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .
  • ماده ١٩٥: رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبـــي ‌اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت‌ استقرار ملاقات‌كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
  • ماده ١٩٦: در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.
  • ماده ١٩٧: در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست‌كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خودمت خود سركشي نمايند.